ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ?


“ผู้ถือหุ้น” กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของเงินลงทุนในกิจการ และถือเป็นผู้ที่มีบทบาทควบคุมบริษัทในทางอ้อมโดยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของตนในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบัน พ.ร.บ. มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการซื้อขายหุ้นอย่างอิสระ สิทธิที่จะได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้อง สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ สิทธิการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การซื้อขายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นต้น นอกจากนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้เพิ่มข้อกำหนดในเรื่องบทบาทของผู้ถือหุ้นและมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่สนใจ คู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ผลการประเมินต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนหรือจะลงทุน

หน้าที่และความรับผิดของผู้ถือหุ้น

 หน้าที่และความรับผิดของผู้ถือหุ้น

          ผู้ถือหุ้นได้ตกลงซื้อหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าหุ้นให้ครบถ้วน  เมื่อชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน  ควรร้องขอใบหุ้นหรือทะเบียนหุ้น หรือหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้นจากบริษัทหรือคู่สัญญาให้เรียบร้อย หากชำระเงินค่าหุ้นไม่ครบถ้วนตามจำนวนหุ้นที่ถือมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าหุ้นให้ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัทหรือเจ้าหนี้ของบริษัท

         ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมก็ได้ และมีอำนาจตรวจสอบการทำงานหรือการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทเมื่อบริษัทมีกำไรก็จะได้รับเงินปันผล โดยที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้   หากกรรมการบริษัทบริหารงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้น ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามตนเองก็ได้

         จะเห็นได้ว่าการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต้องมั่นตรวจสอบการทำงานหรือการบริหารงานของคณะกรรมบริษัท โดยเฉพาะการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสิ้นปีงบการเงิน   กรณีผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยมักจะพบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลภายในบริษัท หรือตรวจสอบการทำงานหรือการบริหารงานของกรรมการบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบงบการเงินหรือขอสำเนางบการเงินของบริษัท  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือรายการที่น่าสงสัย เพื่อให้กรรมการบริษัทชี้แจงผู้ถือหุ้น

———————————————————————-
❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @chonlatee
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/qMIpQ8m
📞โทร : 0836225555
รับจดทะเบียนบริษัท By ชลธี
🌐https://www.chonlatee.com/

ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ?