ติดต่อจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ จดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย  รับจดทะเบียนบริษัท2018 รับจดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย จดทะเบียนบริษัทปีจอ เริ่มต้นธุรกิจต่างชาติปี2018 จดทะเบียนบริษัทต่างชาติทั่วไทย เปิดบริษัทปี20181 จดทะเบียนบริษัทปี61 รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

แนวทางในการพิจารณาอนุญาต

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสําหรับธุรกิจบางประเภท

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

เนื่องจากมีคนต่างด้าวสนใจเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจประเภทที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยธุรกิจที่กําหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการบัญชีสอง หาก ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี บัญชีสาม หาก ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในการพิจารณาอนุญาตคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวจะพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลดีและผลเสียต่อประเทศไทย ในด้านต่างๆ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่น ผลดี ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น

โดยที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้การยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีขั้นตอน ที่ง่าย ชัดเจน และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าวจึงได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสําหรับธุรกิจ บางประเภทในบัญชีสาม และประกาศให้ผู้ขออนุญาตรวมทั้งนักลงทุนได้ทราบเป็นการทั่วไป

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยกรอกข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 (แบบ ต.2) ซึ่งออกตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17 ดังนั้น ข้อมูลที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาตามแนวทางการพิจารณาอนุญาต การประกอบธุรกิจจําเป็นต้องระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 (แบบ ต.2) และเอกสารประกอบด้วย ซึ่งการระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบคําขอจะไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับแนวทาง การพิจารณาอนุญาต เนื่องจากแนวทางการพิจารณาอนุญาตเป็นการอธิบายขยายความให้ผู้ยื่นคําขอรับ ใบอนุญาตได้ทราบและเข้าใจเท่านั้น

ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจที่มีลักษณะและขอบเขตแตกต่างไปจากแนวทางที่ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกําหนด ยังคงสามารถที่จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตได้ โดยคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง แนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจตามที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวกําหนดนี้ อาจมีการประกาศธุรกิจบางประเภทเพิ่มเติมและอาจจะมีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะได้มีการ ประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

แนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประเภท สำนักงานผู้แทน
ประเภท สำนักงานภูมิภาค
ประเภท การให้บริการหรือประกอบธุรกิจอื่นๆกับภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ประเภท การให้บริการกับบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม
ประเภท บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
ประเภท การบริการให้เช่า
ประเภท การบริการให้เช่าแบบ ลิสซิ่ง
ประเภท การบริการให้เช่าซื้อ
ประเภท การบริการแฟ็กเตอริง
ประเภท การบริการรับจ้างผลิต
ประเภท การให้บริการหรือประกอบธุรกิจอื่นโดยเป็นคู่สัญญากับภาคเอกชน
ประเภท การค้าส่ง

บริการของเรา จดทะเบียนบริษัทต่างชาติในไทย

บริการจดทะเบียนบริษัท 2018
รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จองชื่อนิติบุคคล จัดเตรียมแบบ ไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการขอใบอนุญาต 2018
บริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย.และ สคบ. ขอวีซ่า work permit ขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

บริการด้านรับทำบัญชี 2018
บริการด้านรับทำบัญชี เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานในการทำงาน เนื่องด้วยผู้บริหารหลายท่าน มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหาร การตลาดยุคใหม่

โปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัทและทำบัญชี

 

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่ ปี 2561

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

 

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่ปี2561 และทำบัญชีปี2561

  • เว็บไซต์ราคาพืเศษ 3,500 บาท สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

complimentary30minute


 

การพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว