ติดต่อจดทะเบียนบริษัท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญทางบัญชี และ เอกสารทางบัญชี

ใบสำคัญต่างๆ - หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย - แบบฟอร์มบิลต่างๆ และรายงาน - ไฟล์เกี่ยวกับค่าจ้าง - แบบแสดงรายการภาษี

blank

คู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นบริษัทจำกัด”

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง นักบัญชี หรือเจ้าของกิจการ
สามารถ Download ตาม link นี้ครับ^^

ใบสำคัญต่างๆ
เอกสารและแบบฟอร์มสำคัญทางด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป ใบสั่งงาน ใบรับ-ส่งเอกสาร ใบรับ/ส่งคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน ใบรับเงิน , ใบสำคัญรับเงิน , ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มบิลต่างๆ และรายงาน
เอกสารเกี่ยวใบแจ้งหนี้ วางบิล รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้า ฯลฯ
(ธุรกิจบริการ)-ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Excel)
(ธุรกิจบริการ)-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน แบบครึ่งA4 (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จ (เอกสารออกเป็นชุด) (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Excel)
(ธุรกิจ non-VAT)-ใบแจ้งหนี้ (Excel)
(ธุรกิจ non-VAT)-ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
(ทุกธุรกิจ)-บิลเงินสด (Excel)
ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel)
ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel)
รายงานภาษีซื้อ (Excel) (ตัวอย่าง) รายงานภาษีซื้อ (Excel)
รายงานภาษีขาย (Excel) (ตัวอย่าง) รายงานภาษีขาย (Excel)
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Excel)
รายงานเงินสดรับ-จ่าย (ร้านบุคคลธรรมดา)
แบบแสดงรายการภาษี
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบคำขอสำหรับแบบแสดงรายการภาษี

บริการงานด้านจดทะเบียน

 • รับจดทะเบียน
 • จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า

บริการงานด้านบัญชีและภาษี

 • งานวางระบบ
 • งานจัดทำบัญชี
 • งานตรวจสอบ

บริการงานด้านขอใบอนุญาต

 • งานขอใบอนุญาต 
 • บริการเป็นที่ปรึกษา

บริการงานด้าน จัดอบรมสัมนา

 • จัดอบรม ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ เรื่องบัญชีภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจและคอมพิวเตอร์ผู้สูงวัย

สินค้าและบริการด้านอื่นๆ

 • จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปต่างๆพร้อมติดตั้งเช่น Express Accounting
 • บริการ รับทำเว็บไซต์ ทำการตลาดออนไลน์